Hotel Nassau Breda verbindt zich ertoe de verplichtingen na te komen die van toepassing zijn op Hotel Nassau Breda onder de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving, inclusief de voor zover van toepassing zijnde EU-gegevensbeschermingswetgeving.
Hotel Nassau Breda zal voldoen aan de dan geldende Marriott Group Global Privacy Statement. De 'Privacyverklaring', 
met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die worden ontvangen.

Zonder de voorgaande verplichting te beperken, heeft Hotel Nassau Breda maatregelen geïmplementeerd die zijn bedoeld om:
(1) personen op de hoogte te stellen van het verzamelen en gebruiken van hun persoonsgegevens, waaronder door middel van de Privacyverklaring;
(2) dergelijke persoonsgegevens alleen te gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden;
(3) middelen te verschaffen waarmee personen kunnen verzoeken om hun persoonsgegevens te na te zien, corrigeren, bijwerken, verwijderen, beperken, wissen of over te dragen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
(4) te vereisen dat dienstverleners met wie persoonsgegevens worden gedeeld, de vertrouwelijkheid en veiligheid van dergelijke gegevens beschermen; en
(5) technische en organisatorische maatregelen te gebruiken om persoonsgegevens binnen de organisatie te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige toegang, verwerving, gebruik, openbaarmaking, verlies of wijziging.

Hotel Nassau Breda zal alle nodige rechten en toestemmingen verkrijgen alvorens persoonsgegevens aan derden te verstrekken en over te dragen naar locaties zowel binnen als buiten het verzamelpunt. De overeenstemming met de privacyverklaring van Hotel Nassau Breda en de toepasselijke wetgeving. Niettegenstaande enige andere bepaling kan Hotel Nassau Breda de persoonsgegevens van een individu gebruiken in de mate die wordt bepaald, goedgekeurd of gevraagd door deze persoon.